Μακαρία η οδός

Μακαριά η οδός
Όνομα απολαύσεως
εργοδοσίας ανατάσεως, του εργάτη κολάσεως

Μακαριά η οδός
των πολλών σιωπής οσφυοκαμψία
ψυχών εκλάμψεως
των σωμάτων κυρτώσεως

Μακάρια, των μακαρίων μέρα
Μακάριοι και οι φτωχοί της ύλης και του πνεύματος

του εργοδότη η τελευταία μέρα στο ικρίωμα
Του εργάτη της ανάτασης το βαρύ το χέρι
Το λαμπρό προλεταριακό χαμόγελο