ερευνώντας τις δυνατότητες και τις ενέργειες που γεννάει η εποχή μας