Αρχείο ετικέτας “μορφές ζωής”

«Μορφές ζωής», όρια ισχύος και ελευθερία

Το να ενταχθούμε σε μια «μορφή ζωής» δεν συνεπάγεται μόνο την αποδοχή, ρητή και άρρητη- ενός πλαισίου «γλωσσικών παιγνίων» και σημείων αναφοράς.  Συνεπάγεται και την ρητή ή την άρρητη αποδοχή ενός συνόλου κανόνων, ηθικών και αισθητικών πλαισίων, την ρητή ή την  άρρητη αποδοχή μεταφορών και παραδόσεων, αληθειών και λογικών.  Όλα τα παραπάνω πλαίσια, κανόνες, μεταφορές, αλήθειες και παραδόσεις με την αυστηρή- συγκροτημένη-  δομή των εκφραζόμενων «γλωσσικών παιγνίων» βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις «μορφές ζωής».  Δηλαδή όσο αποτελούν στοιχεία των «μορφών ζωής», άλλο τόσο και «μορφές ζωής» αποτελούν στοιχείο της γραμματικής αναφοράς, των αισθητικών και ηθικών πλαισίων, των κανόνων, των παραδόσεων και των λογικών. Συνέχεια ανάγνωσης «Μορφές ζωής», όρια ισχύος και ελευθερία

outlet roermond